kamechamecha

52 teksty – auto­rem jest ka­mecha­mecha.

"Jed­ne­go w To­bie kom­plet­nie nie ro­zumiem. Dla wielu mężczyzn jes­teś po pros­tu ideal­na. Masz swo­je pas­je, jes­teś piękna, jes­teś bys­tra, dążysz do wyz­naczo­nych so­bie celów. Byłaś z kimś, kto zu­pełnie nie pot­ra­fił Cię do­cenić i już wszys­tkich ko­lesi wpuszczasz pod wspólny mianow­nik. Po­wiem Ci, jeśli so­bie uporządku­jesz przeszłość, to szczerze - zaz­droszczę ko­muś, w kim się kiedyś zakochasz."

Naj­piękniej­szy cy­tat, ja­ki wyczytałam. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 10 marca 2015, 14:30

Jes­teś szczęśli­wa. Od­kryj to w so­bie. Uwierz. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 marca 2015, 18:44

Jesienna zaduma

W je­sien­ny, słoneczny dzień usiadła na drew­nianej ław­ce nad je­ziorem. Uwiel­biała tam przychodzić sa­ma za każdym ra­zem, kiedy była tak szczęśli­wa, że każdy, naj­drob­niej­szy szczegół po­wodo­wał uśmiech na jej piego­watej, smukłej twarzy. [...] — czytaj całość

opowiadanie • 26 listopada 2014, 15:23

Umieć być sa­memu, znaczy stać się kimś emoc­jo­nal­nie niezależnym. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 18 listopada 2014, 12:38

I tak umrzesz. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 stycznia 2014, 18:08

To nasze życie, to nasza sprawa.
To jest nasz sen, to nasza jawa.
Bo my żyje­my, jak ci normalni.
My ro­zumiemy, jak ci zwyczajni.
Chodź przy­jacielu i się przywitaj.
To no­we życie, o nic nie pytaj. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 grudnia 2013, 19:10

Niewiele rzeczy do­daje otuchy tak, jak świado­mość, że wszys­tko może wyglądać inaczej i że my ma­my w tym swój udział. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 grudnia 2013, 19:29

Nie py­taj siebie, co pot­rze­ba światu. Za­pytaj się, co ożywia Ciebie.
I idź! Zrób to! Bo światu pot­rze­ba ludzi żywych. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 grudnia 2013, 12:47

"Z uniesień po­zos­tało mi uniesienie brwi, ze wzruszeń - wzrusze­nie ramion."

~J.Podsiadło 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 listopada 2013, 10:32

Roz­ważanie niektórych spraw jest jak wy­ważanie ot­wartych drzwi. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 listopada 2013, 14:54

kamechamecha

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kamechamecha

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

10 marca 2015, 21:22kamechamecha sko­men­to­wał tek­st Kiedyś gdy nasze oczy [...]

10 marca 2015, 14:30kamechamecha do­dał no­wy tek­st Jednego w To­bie kom­plet­nie [...]

9 marca 2015, 21:14nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Jesteś szczęśli­wa. Od­kryj to [...]

9 marca 2015, 19:10kamechamecha sko­men­to­wał tek­st Jesteś szczęśli­wa. Od­kryj to [...]

9 marca 2015, 18:44kamechamecha do­dał no­wy tek­st Jesteś szczęśli­wa. Od­kryj to [...]

11 grudnia 2014, 22:44kamechamecha sko­men­to­wał tek­st Jak może bra­kować nam [...]

26 listopada 2014, 20:49kamechamecha sko­men­to­wał tek­st Jesienna za­duma

26 listopada 2014, 16:07fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesienna za­duma

26 listopada 2014, 15:23kamechamecha do­dał no­wy tek­st Jesienna za­duma